Област рада

 

Међународно и домаће привредно право:

 • Приватизација и односи са Агенцијом за приватизацију,
 • Међународна арбитража,
 • Међународни уговори,
 • Спољнотрговински послови,
 • Стечајни поступак и односи са Агенцијом за приватизацију – Центром за спровођење стечајних поступака,
 • Јавно – приватно партнерство (ЈПП)
 • Статусне промене и односи са Агенцијом за привредне регистре (АПР),
 • Заступање у парничном и извршном поступку,
 • Заштита пословних интереса клијента,
 • Заштита непокретне имовине клијента,
 • Управљање акцијским капиталом, припрема и вођење скупштина акционара и промене код Централног регистра хартија од вредности (ЦРХоВ),
 • Корпоративно удруживање,
 • Банкарски послови,
 • Наплата потраживања у извршном поступку

 

Облигационо право:

 • Накнада материјалне и нематеријалне штете,
 • Наплата потраживања у редовном судском поступку,
 • Заштита имовине,Заступање у парничном и извршном поступку,
 • Накнада штете из области осигурања,
 • Наплата старе штедње

 

Стварно право:

 • Правна заштита учесника у промету непокретности,
 • Уговори о промету непокретности,
 • Укњижба права својине на непокретности,
 • Обезбеђење потраживања заснивањем заложног права на непокретности,
 • Предаја непокретности у извршном поступку,
 • Заштита својинских права

 

Наследно право:

 • Оставински поступак,
 • Уговор о доживотном издржавању,
 • Уговор о расподели имовине за живота,
 • Заштита наследних права

 

Радно право:

 • Заштита права запосленог из радног односа,
 • Заштита послодавца у области радних односа,
 • Накнада штете из радног односа

 

Управно право и управни поступак - грађанска стања:

 • Уписи и брисања из матичних књига,
 • Статусна права,
 • Права из области пензијског осигурања,
 • Правни послови у области грађевинарства и урбанизма

 

Кривично право и кривични поступак:

 • Кривична дела предвиђена Кривичним закоником Републике Србије,
 • Примена Закона о кривичном постуку
 • Међународно кривично право

 

Породично право:

 • Правна заштита из области брачних, родитељских, старатељских и и мовинских односа у породици

 

Остали непоменути послови из области права